Sisukord

Hästi käituvad koerad

Lühidalt külastajatele kehtivatest standardtingimustest

 • – koer ei häiri käitumisega personali ega külastajaid;
 • – koer allub baaskäsklustele ja on kontrollitav;
 • – lubatud on pisikesed süle- ehk kotikoerad, keskmist kasvu koerad, suured koerad. Võimalikke eritingimusi (nt lisatasud, piirangud suurusele vms) on kirjeldatud ettevõtte kodulehel ja DoggoTravel teemalehel;
 • – koeraomanik vastutab lommiklooma eest kogu külastuse vältel, hoides ära kahju tekkimise ja vajadusel hüvitades kahju;
 • – koer viibib reeglina kõikjal omaniku või koerajuhi vahetu järelevalve all, sh söögikohas;
 • – koha pidajal on õigus anda omanikule täitmiseks käitumisjuhiseid turvalisuse ja heaolu tagamiseks.

Tingimustest pikemalt

  1. Hästi käituv koer tähendab:
   1.1 koer ei häiri külastajaid ja personali, näiteks haukumise vms häälitsustega ega füüsilise kontaktiga;
   1.2 koer allub omaniku/koerajuhi baaskäsklustele nagu istu, lama;
   1.3 koer on rihmastatud nii, et see väldib iseseisva ringiliikumise omaniku või koerajuhi vahetust lähedusest kaugemale kui 1 meeter, kusjuures tagatud peab olema, et koer ei takista külastajate või personali vaba liikumist ruumis või ruumist välja;
   1.4 koer viibib üldjuhul põrandal, soovitavalt koeraomaniku enda kaasa võetud matil;
   1.5 erandina, kui personal seda selgesõnaliselt lubab, võib koer viibida omaniku süles, kotis või mööblil, sh tagades et koer ei määri ega vigasta inventari;
   1.6 ööbimiskohas viibimise ajal on koer reeglina täielikult omaniku vahetu järelevalve all. Erandina – juhul kui koer on harjunud võõras kohas üksi olema, ega häiri selle käigus teisi hoones viibijaid näiteks ulumise või haukumisega, võib koera jätta ka piiratud ajaks tuppa, kasutades selleks sobivat eraldusvahendit (puuri). Sel juhul tuleb teavitada ööbimiskohta eesmärgiga, et võõrad (nt toateenindus) ei satuks juhuslikult sel ajal tuppa ning ohuolukorras saaks omanikuga viivitamatult kontakti;
   1.7 ööbimiskohas puhastab omanik koera koera käpad pärast igat õuesviibimist ega kasutata koera kuivatamiseks inimestele mõeldud rätikuid.
 1. Omanik kohustub heastama kahju, mida koer võib tekitada ettevõtte või külastaja varale või ruumides viibivate isikute tervisele. Elementaarne reegel on, et järgida tuleb vaktsineerimis ning sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas kohe koristama lemmiklooma tekitatud mustuse.
 2. Omanik kohustub alluma personali korraldustele, mis on antud turvalisuse või teiste klientide heaolu huvides:
  3.1 söögikohas istuma personali juhendamisel sobivasse lauda, arvestades kohalikke olusid (võimalusel eelistatud seinaäärsed või teistest klientidest eraldumist võimaldavad lauad), koera suurust ja iseloomu ning võimalikke ärritajaid (lapsed, müra tekitavad seadmed või esemed);
  3.2 personali nõudel esitama dokumendi (nt kindlustuspoliis), kui omaniku vastutus on kindlustatud